Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

BALVU SPĒLES “Top Shop balvu izloze” NOTEIKUMI

1. Balvu izloze – bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kas ir Top Shop Facebook lapas sekotāji, ir dalījušies ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā, un komentārā pareizi atbildējuši uz uzdoto jautājumu.

2. Organizators – Top Shop Facebook balvu izlozes organizētājs ir SIA Studio Moderna, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, LV-1004, Rīga, Latvija.

3. Dalībnieks – Dalībnieks ir katra persona, kas atbilst visiem minētajiem dalības kritērijiem: Top Shop Facebook lapas sekotājs, dalījies ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā, komentārā pareizi atbildējis uz uzdoto jautājumu.

4. Top Shop Facebook balvu izloze ir bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kas ir Top Shop Facebook lapas sekotāji, ir dalījušies ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā, un komentārā pareizi atbildējuši uz uzdoto jautājumu, un tā tiek veikta ar mērķi pievērst uzmanību Top Shop jaunumiem.

5. Balvu izloze notiek no 2017. gada 30.maija līdz 2017. gada 6.jūnijam, un to organizē SIA „Studio Moderna”, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, LV-1004, Rīga, Latvija, turpmāk - Organizators.

6. Balvu izloze notiek 2017. gada 7. jūnijā.

7. Balvās iegūstamo preču izplatītājs ir SIA „Studio Moderna”, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, LV-1004, Rīga, Latvija.

8. Balvu izlozes norises kārtību saskaņā ar šiem Noteikumiem nosaka Organizators, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Dalībniekiem.

9. Katrs Dalībnieks var pieteikties balvu izlozei vienu reizi no sava Facebook profila, attiecīgi katram Dalībniekam ir vienādas iespējas iegūt balvu.

10. Balvu izlozē var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

11. Balvu izlozē nevar piedalīties SIA „Studio Moderna” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko uzvarētāji (balvu ieguvēji), apstiprina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka balvas ieguvējs ir SIA „Studio Moderna” darbinieks vai viņa ģimenes loceklis, viņam balva netiek izsniegta.

12. Divi uzvarētāji tiek noteikti, pēc nejaušības principa izlozējot divus dalībniekus, kuri saņem balvu. Balvu izlozi veic trīs cilvēku komisija sekojošā kārtībā: 12.1.Tiek atlasīti visi Dalībnieki, kas atbilst visiem balvu izlozes kritērijiem: 12.1.1. Ir Top Shop Facebook lapas sekotāji;

12.1.2. Ir dalījušies ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā;

12.1.3. Savā komentārā ir pareizi atbildējuši uz uzdoto jautājumu.

12.2.No Dalībnieku saraksta, kas izpildījuši visus kritērijus, ar datorprogrammas Microsoft Excel un interneta vietnes random.org palīdzību pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi uzvarētāji.

12.3.Tiek sastādīta balvu izlozes atskaite.

13. Divu uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiks paziņoti Top Shop Facebook vietnē. Uzvarētājiem balva jāizņem mēneša laikā, laika periodā no 2017. gada 7. jūnija līdz 2017. gada 7. jūlijam. Ja tas netiek izdarīts, tad balva uzvarētājam netiek izsniegta un paliek Organizatora īpašumā.

14. Balvu fonds sastāv no 2 balvām: N.p.k. Balva Vērtība 1. Ierīce pret insektiem Solar Buzzkill 19,90 € 2. Ierīce pret insektiem Solar Buzzkill 19,90 €

15. Balvu izloze notiek no 2017. gada 30. maija līdz 2017. gada 6. jūnijam.

16. Balvu izlozes uzvarētāji tiks paziņoti 2017. gada 7. jūnijā.

17. Pēc Organizatora ieskatiem aptauja var tikt pagarināta un balvu izlozes datums var tikt mainīts, par ko Dalībnieki tiks informēti.

18. Maksimālais termiņš balvu izņemšanai ir viens mēnesis. Ja Dalībnieks norādītajā termiņā neierodas pēc balvas, tad Dalībnieks zaudē tiesības uz balvas saņemšanu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatora īpašumā.

19. Dalībnieks savu balvu var izņemt tikai pats personīgi Organizatora telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi.

20. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

21. Ja balvas ieguvējs nevarēs uzrādīt Noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar balvu izlozes laikā reģistrēto, balva netiks izsniegta.

22. Saņemot balvu, tās ieguvējs un Organizatora pārstāvis paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvas ieguvējs nevar vērsties ne pie Organizatora, ne pie Organizatora pārstāvja ar pretenziju par balvu. Uz balvu neattiecas ne garantija, ne arī 14 dienu atteikuma tiesības.

23. Laimētās balvas apmaiņa pret citu balvu vai balvas izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta. Balva netiek izsūtīta pa pastu vai kā citādi piegādāta. 24. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos Noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 25. Balva, ja tā netiek izsniegta (vai tās ieguvējs neizņems balvu saskaņā ar Noteikumiem), netiek atkārtoti izlozēta un tās vērtība netiek atlīdzināta naudā. Balva šādā gadījumā pāriet Organizatora īpašumā un Organizators ir tiesīgs rīkoties ar šo balvu pēc saviem ieskatiem.

26. Balvu izlozes mērķis ir pievērst uzmanību Top Shop jaunumiem. Lai kļūtu par balvu izlozes Dalībnieku, personai ir jākļūst par Top Shop Facebook lapas sekotāju (vai jābūt Top Shop Latvija Facebook lapas sekotājai), jādalās ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā, un komentārā pareizi jāatbild uz uzdoto jautājumu.

27. Viena persona var piedalīties balvu izlozē vienu reizi. Ja radīsies aizdomas, ka viens un tas pats cilvēks ir piedalījies balvu izlozē, izmantojot vairākus Facebook profilus, Organizatoram ir tiesības diskvalificēt šo cilvēku no balvu izlozes.

28. Organizators neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimēto balvu.

29. Organizators nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem balvu izlozes Noteikumiem.

30. Dalība balvu izlozē, un balvas iegūšana nekādā mērā nav saistīta ar citu produktu iegādi, kas ir iespējama Organizatora komerciālajos kanālos.

31. Organizators nenes atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no balvu izlozes un par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti balvu izlozes Noteikumi.

32. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt balvu izlozi un balvu izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti Noteikumi vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir informēt Dalībniekus par balvu izlozes pārtraukšanu Top Shop Latvija Facebook vietnē. 33. Informācija un personas dati, ko Dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību balvu izlozē, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

34. Piedaloties balvu izlozē, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, un ka Organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēja noteikšanai un publicēšanai Top Shop Latvija Facebook vietnē, un balvas izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvas ieguvēja noskaidrošanu un balvas izsniegšanu.

35. Izpildot visus kritērijus, lai kļūtu par Balvu izlozes Dalībnieku, Dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu aptaujas un balvu izlozes laiku, kā arī pēc balvu izlozes noslēguma saglabāti Organizatora datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

36. Dalībnieks var pieprasīt dalības atcelšanu balvu izlozē, nosūtot pieprasījumu uz info@Top-Shop.lv. Šajā gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no balvu izlozes.

37. Visas pretenzijas par balvu izlozi jāsūta rakstiski Organizatoram – SIA „Studio Moderna”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 ar norādi „Top Shop Facebook balvu izloze”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

38. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt no balvu izlozes jebkuru Dalībnieku, par kuru ir radušās aizdomas, ka tas ir rīkojies pretēji Noteikumiem.

39. Organizatora lēmums attiecībā uz iespējamo Dalībnieku diskvalifikāciju ir galīgs un nemainīgs.

40. Balvu izlozes Noteikumu pasludināšanas datums: 2017. gada 30. maijs.