Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

BALVU SPĒLES “Ievēlies vēlēšanos!” NOTEIKUMI

1. Balvu spēle – bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kuri ir Club5* biedri, ir iegādājušies Club5* karti līdz 2021. gada 13. decembrim un atbilst šo noteikumu 4. punktā norādītajiem dalības kritērijiem.

 

2. Organizators – balvu spēles “Ievēlies vēlēšanos!” organizētājs ir SIA Studio Moderna, reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga, Latvija.

 

3. Dalībnieks – dalībnieks ir katra persona, kas ir Club5* biedrs un ir iegādājies Club5* karti līdz 2021. gada 13. decembrim, kā arī ir izpildījuši šo noteikumu 4. punktā norādītos dalības kritērijus.

 

4. Balvu spēle “Ievēlies vēlēšanos” ir bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kuri ir:

4.1. Club5* biedri;

4.2. aizpildījuši https://top-shop.lv/club5-balvu-spele publicēto pieteikuma anketu (vārds, uzvārds, telefona numurs, piekrišana balvu spēles noteikumiem);

4.3.  norādījuši anketā vienu (1) produktu ar pilnu cenu līdz 100,00 EUR no Organizatora sortimenta, kuru gribētu saņemt kā dāvanu Ziemassvētkos.

 

5. Balvu spēlē var piedalīties, arī aizpildot pieteikuma anketu Organizatora veikalos vai zvanot uz numuru 67 807 674 un nosaucot nepieciešamo informāciju (vārdu, uzvārdu, telefona numuru un izvēlēto produktu) zvanu operatoram.

 

6. Balvu spēle tiek rīkota ar mērķi veicināt Club5* biedru lojalitāti Latvijā, kā arī veicināt atpazīstamību Dormeo®, Delimano®, Rovus® un citu Organizatora zīmolu produktiem.

 

7. Balvu spēle notiek no 2021. gada 13. decembra līdz 2021. gada 20. decembrī.

 

8. Balvu izloze un paziņošana notiek 8 dienu laikā pēc balvu spēles noslēgšanās 2021. gada 20. decembrī.

 

9. Balvās iegūstamo preču izplatītājs ir SIA „Studio Moderna”, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga, Latvija.

 

10. Balvu spēles norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Organizators, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Dalībniekiem.

 

11. Katrs Dalībnieks var pieteikties balvu spēlei tikai vienu reizi, aizpildot pieteikuma anketu vai izpildot šo noteikumu 5. punktā minētās darbības.

 

12. Balvu spēlē var piedalīties ikviens pilngadīgs Latvijas Republikas iedzīvotājs. Pieteikšanās dalībai balvu spēlē uzskatāma par piekrišanu ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

 

13. Balvu spēlē nevar piedalīties SIA „Studio Moderna” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko uzvarētāji (balvu ieguvēji), apstiprina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka balvas ieguvējs ir SIA „Studio Moderna” darbinieks vai viņa ģimenes loceklis, viņam balva netiek izsniegta.

 

14. Uzvarētājs tiek noteikts, pēc nejaušības principa izlozējot 5 Dalībnieku(s), kas saņem balvu. Balvu izlozi veic 3 cilvēku komisija sekojošā kārtībā:

14.1. Tiek atlasīti visi Dalībnieki, kas atbilst visiem balvu spēles kritērijiem:

14.1.1. ir Club5* biedri;

14.1.2. ir aizpildījuši https://top-shop.lv/club5-balvu-spele publicēto pieteikuma anketu (vārds, uzvārds, telefona numurs, piekrišana balvu spēles noteikumiem);

14.1.3. ir norādījuši anketā vienu (1) produktu ar pilnu cenu līdz 100,00 EUR no Organizatora sortimenta, kuru gribētu saņemt kā dāvanu Ziemassvētkos;

14.1.4. VAI ir pieteikušies balvu spēlei atbilstoši šo noteikumu 5. punktā norādītajām prasībām.

14.2. No Dalībnieku saraksta, kas izpildījuši visus kritērijus, ar interneta vietnes random.org palīdzību pēc nejaušības principa tiek izlozēti pieci uzvarētāji.

14.3. Tiek sastādīta balvu izlozes atskaite.

 

15. Uzvarētāja vārds un uzvārds tiks paziņots e-pastā ar paziņojumu par balvu spēles uzvarētāju, kā arī publicēts Organizatora mājaslapā.

 

16. Balvu fonds sastāv no 5 balvām.

16.1. Balvu spēles uzvarētājs saņems produktu, ko ir norādījis, aizpildot pieteikuma anketu. Gadījumā ja anketā norādītā produkta pilna cena pārsniedz 100,00 EUR vai arī ja produkts ir pieejams dažādos izmēros, krāsās utt., vai izlozes laikā nav pieejams (nav krājumā), uzvarētājam būs iespēja izvēlēties citu produktu ar pilnu cenu līdz 100,00 EUR no Organizatora sortimenta.

16.2. Uzvarētājs saņem tikai vienu (1) balvu.

 

17. Pēc Organizatora ieskatiem balvu spēle var tikt pagarināta un balvu spēles datums var tikt mainīts, par ko Dalībnieki tiks informēti.

 

18. Pēc uzvarētāja informācijas publicēšanas uzvarētājs par balvas saņemšanu tiks informēts ar elektronisku ziņu, vienojoties ar Organizatoru par balvas saņemšanas laiku un vietu.

 

19. Dalībnieks savu balvu var saņemt tikai pats personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti.

 

20. Ja balvas ieguvējs nevarēs uzrādīt noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar balvu izlozes laikā reģistrēto, balva netiks izsniegta.

 

21. Saņemot balvu, tās ieguvējs un Organizatora pārstāvis paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties ne pie Organizatora, ne pie Organizatora pārstāvja ar pretenziju par balvu. Uz balvu neattiecas ne garantija, ne arī 14 dienu atteikuma tiesības.

 

22. Laimētās balvas apmaiņa pret citu balvu vai kuponu vai balvas izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

 

23. Balva, ja tā netiek izsniegta (vai tās ieguvējs nesaņem balvu saskaņā ar noteikumiem), netiek atkārtoti izlozēta un tās vērtība netiek atlīdzināta naudā. Balva šādā gadījumā pāriet Organizatora īpašumā un Organizators ir tiesīgs rīkoties ar šo balvu pēc saviem ieskatiem.

 

24. Viena persona var piedalīties balvu spēlē vienu reizi un iesniegt tikai vienu anketu. Ja radīsies aizdomas, ka viens un tas pats cilvēks ir piedalījies balvu izlozē, iesniedzot vairāk nekā vienu pieteikuma anketu, Organizatoram ir tiesības diskvalificēt šo Dalībnieku no balvu izlozes.

 

25. Organizators neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimēto balvu.

 

26. Organizators nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem balvu izlozes Noteikumiem.

 

27. Dalība balvu spēlē, un balvas iegūšana nekādā mērā nav saistīta ar citu produktu iegādi, kas ir iespējama Organizatora komerciālajos kanālos.

 

28. Organizators neuzņemas atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no balvu spēles un par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti balvu spēles noteikumi.

 

29. Organizators patur tiesības jebkurā brīdī un laiku pa laikam bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas šīs spēles noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo spēli, tostarp, bez ierobežojumiem, ja ir notikusi krāpšana, vai arī ir radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu.

Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt balvu spēli un balvu izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti noteikumi vai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir informēt Dalībniekus par balvu spēles pārtraukšanu balvu spēles vietnē https://top-shop.lv/club5-balvu-spele.

 

30. Informācija un personas dati, ko Dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību balvu spēlē, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

31. Piedaloties balvu spēlē, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, un ka Organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēja noteikšanai un publicēšanai balvu spēles vietnē, un balvas izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvas ieguvēja noskaidrošanu un balvas izsniegšanu.

 

32. Izpildot visus kritērijus, lai kļūtu par Balvu spēles Dalībnieku, Dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu aptaujas un balvu spēles laiku, kā arī pēc balvu spēles noslēguma saglabāti Organizatora datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

33. Dalībnieks var pieprasīt dalības atcelšanu balvu spēlē, nosūtot pieprasījumu uz info@top-shop.lv. Šajā gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no balvu spēles.

 

34. Visas pretenzijas par balvu spēli jāsūta rakstiski Organizatoram – SIA „Studio Moderna”, Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004 ar norādi “Balvu spēle “Ievēlies vēlēšanos!””, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

 

35. Balvu spēles “Ievēlies vēlēšanos!” noteikumu publicēšanas datums: 2021. gada 13. decembris.