Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

BALVU SPĒLES “Delimano Latvija Facebook un Instagram balvu izloze” NOTEIKUMI

BALVU SPĒLES “Delimano Latvija Facebook un Instagram balvu izloze” NOTEIKUMI

1. Balvu izloze – bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kas ir Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotāji, ir nospieduši ”like” konkursa ziņojumam vai dalījušies ar konkursa ziņojumu savā profilā, un komentārā veikuši atbilstošu ierakstu.

 

2. Organizators – Delimano Latvija Facebook un Instagram balvu spēles organizētājs ir SIA Studio Moderna, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga, Latvija.

 

3. Dalībnieks – Dalībnieks ir katra persona, kas atbilst visiem minētajiem dalības kritērijiem: Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotājs, nospiedis “LIKE” konkursa ziņojumam, dalījies ar konkursa ziņojumu savā Facebook profilā, un komentārā veicis atbilstošu ierakstu.

 

4. Delimano Latvija Facebook balvu spēle ir bezmaksas loterija, kurā piedalās Dalībnieki, kas ir Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotāji, ir nospieduši “LIKE” konkursa ziņojumam, dalījušies “SHARE” ar to, un komentārā veikuši atbilstošu ierakstu. Spēle tiek veikta ar mērķi pievērst uzmanību Delimano Latvija jaunumiem, kā arī piesaistīt potenciālos klientus.

 

5. Balvu spēle notiek no 2022. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 22. jūnijam, un to organizē SIA „Studio Moderna”, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga, Latvija, turpmāk - Organizators.

 

6. Balvu izloze notiek 2022. gada 22. jūnijā.

 

7. Balvās iegūstamo preču izplatītājs ir SIA „Studio Moderna”, Reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga, Latvija.

 

8. Balvu spēles norises kārtību saskaņā ar šiem Noteikumiem nosaka Organizators, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Dalībniekiem.

9. Katrs Dalībnieks var pieteikties balvu spēlei neierobežotu skaitu reižu no sava Facebook vai Instagram profila, attiecīgi katram Dalībniekam ir vienādas iespējas iegūt balvu.

 

10. Balvu spēlē var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

 

11. Balvu spēlē nevar piedalīties SIA „Studio Moderna” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko uzvarētāji (balvu ieguvēji), apstiprina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka balvas ieguvējs ir SIA „Studio Moderna” darbinieks vai viņa ģimenes loceklis, viņam balva netiek izsniegta.

 

12. Uzvarētājs tiek noteikts, pēc nejaušības principa izlozējot vienu Dalībnieku, kas saņem balvu. Balvu izlozi veic 2 cilvēku komisija sekojošā kārtībā:

12.1.Tiek atlasīti visi Dalībnieki, kas atbilst visiem balvu spēles kritērijiem:

12.1.1. Ir Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotāji;

12.1.2. Ir nospieduši ”LIKE” konkursa ziņojumam;

12.1.3. Ir dalījušies “SHARE” ar konkursa ziņojumu savā Facebook vai Instagram profilā;

12.1.4. Konkursa ziņojuma komentārā ir veikuši atbilstošu ierakstu.

12.2.No Dalībnieku saraksta, kas izpildījuši visus kritērijus, ar interneta vietņu random.org un commentpicker.com palīdzību pēc nejaušības principa tiek izlozēts viens uzvarētājs.

12.3.Tiek sastādīta balvu izlozes atskaite.

 

13. Uzvarētāja vārds un uzvārds tiks paziņots Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapā.

 

14. Balvu fonds sastāv no 2 balvām:

 N.p.k. 

Balva

 Vērtība

 1.

Virtuves svari ar bļodu Joy, SKU: 110043498

 €29,99

 2.

Virtuves svari ar bļodu Joy, SKU: 110043498

 €29,99

 

15. Balvu spēle notiek no 2022. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 22. jūnijam.

 

16. Balvu spēles uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada 22. jūnijā.

 

17. Pēc Organizatora ieskatiem aptauja var tikt pagarināta un balvu spēles datums var tikt mainīts, par ko Dalībnieki tiks informēti.

 

18. Pēc uzvarētāja informācijas publicēšanas, uzvarētājs par balvas saņemšanu tiks informēts ar elektronisku ziņu, vienojoties ar Organizatoru par balvas saņemšanas laiku un vietu.

19. Dalībnieks savu balvu var saņemt tikai pats personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti.

 

20. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

 

21. Ja balvas ieguvējs nevarēs uzrādīt Noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar balvu izlozes laikā reģistrēto, balva netiks izsniegta.

 

22. Saņemot balvu, tās ieguvējs un Organizatora pārstāvis paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvas ieguvējs nevar vērsties ne pie Organizatora, ne pie Organizatora pārstāvja ar pretenziju par balvu. Uz balvu neattiecas ne garantija, ne arī 14 dienu atteikuma tiesības.

 

23. Laimētās balvas apmaiņa pret citu balvu vai balvas izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

 

24. Balva, ja tā netiek izsniegta (vai tās ieguvējs nesaņem balvu saskaņā ar Noteikumiem), netiek atkārtoti izlozēta un tās vērtība netiek atlīdzināta naudā. Balva šādā gadījumā pāriet Organizatora īpašumā un Organizators ir tiesīgs rīkoties ar šo balvu pēc saviem ieskatiem.

 

25. Balvu spēles mērķis ir pievērst uzmanību Delimano Latvija jaunumiem, kā arī piesaistīt potenciālos klientus. Lai kļūtu par balvu spēles Dalībnieku, personai ir jākļūst par Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotāju (vai jābūt Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapas sekotājam), jānospiež “LIKE” konkursa ziņojumam, jādalās ar to savā Facebook vai Instagram profilā un komentārā jāveic atbilstošs ieraksts.

 

26. Viena persona var piedalīties balvu spēlē neierobežotu skaitu reižu, bet tikai no sava profila. Ja radīsies aizdomas, ka viens un tas pats cilvēks ir piedalījies balvu izlozē, izmantojot vairākus Facebook vai Instagram profilus, Organizatoram ir tiesības diskvalificēt šo cilvēku no balvu izlozes.

 

27. Organizators neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimēto balvu.

 

28. Organizators nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem balvu izlozes Noteikumiem.

 

29. Dalība balvu spēlē, un balvas iegūšana nekādā mērā nav saistīta ar citu produktu iegādi, kas ir iespējama Organizatora komerciālajos kanālos.

 

30. Organizators nenes atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no balvu spēles un par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti balvu spēles Noteikumi.

31. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt balvu spēli un balvu izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti Noteikumi vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir informēt Dalībniekus par balvu spēles pārtraukšanu Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapā.

 

32. Informācija un personas dati, ko Dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību balvu spēlē, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

33. Piedaloties balvu spēlē, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, un ka Organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēja noteikšanai un publicēšanai Delimano Latvija Facebook lapā, un balvas izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvas ieguvēja noskaidrošanu un balvas izsniegšanu.

 

34. Izpildot visus kritērijus, lai kļūtu par Balvu spēles Dalībnieku, Dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu aptaujas un balvu spēles laiku, kā arī pēc balvu spēles noslēguma saglabāti Organizatora datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

35. Dalībnieks var pieprasīt dalības atcelšanu balvu spēlē, nosūtot pieprasījumu uz Delimano Latvija Facebook vai Instagram lapu. Šajā gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no balvu spēles.

 

36. Visas pretenzijas par balvu spēli jāsūta rakstiski Organizatoram – SIA „Studio Moderna”, Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004 ar norādi „Delimano Latvija Facebook un Instagram balvu spēle”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

 

37. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt no balvu spēles jebkuru Dalībnieku, par kuru ir radušās aizdomas, ka tas ir rīkojies pretēji Noteikumiem.

 

38. Organizatora lēmums attiecībā uz iespējamo Dalībnieku diskvalifikāciju ir galīgs un nemainīgs.

 

39. Balvu spēles Noteikumu pasludināšanas datums: 2022. gada 15. jūnijs.